Partneři

Sponzorský dar nám poskytli:
Eva Boušová, Xenia Svobodová, Dan Tuček, Geoconsult s.r.o., Geo-property s.r.o., Vojtěch Pulda, Květa Březovská, Pivní Klokan,  IT Testing ČSOB, Radomír Sikora

Děkujeme !

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je CHS-Jupiter-WEB-1024x719.jpeg.

               

Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009912
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Výzva č. 47 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Výzva č. 1/18_OPZ_MAS Karl_01 Sociální práce – modifikace

Název projektu: Hiporehabilitace pro osoby hendikepované zdravotně, či prostředím a jejich pečovatele.

Cílem projektu je poskytnutí sociální aktivizační služby pro osoby z cílových skupin, ohrožených sociálním vyloučením. Služba spočívá v aktivitě s využitím koní nebo psychoterapii pomocí koní. Přínosem aktivit s využitím koní pro cílové skupiny je posun sociálních znalostí a kompetencí, kognitivních funkcí, získání pracovních návyků a zodpovědného vztahu k práci. Skupina také vytvoří komunitu se společným zájmem a cílem – péče o koně a práce s koňmi. Získané návyky pak přenesou do jiných oblastí života. Dalším přínosem je individuální nebo skupinová psychoterapie s pomocí koní, která pomůže diagnostikovat nebo léčit lehčí psychické a psychosociální odchylky, ať už vrozené nebo získané.

Projekt reaguje na problém znevýhodněných osob. Znevýhodnění sociální nebo zdravotní vylučuje tyto osoby z běžně dostupných forem doplňkového vzdělávání a rekvalifikace. Tím se původní hendikep prohlubuje a vede k malé perspektivě začlenění do společnosti, zaměstnání, úspěšného založení rodiny a výchovy vlastních dětí.

Ukazuje se, že právě aktivity s využitím koní dokážou kombinovat mnoho efektů: motivovat k práci a péči o druhé, navazovat sociální kontakty, v komunitě okolo koní vznikají přirozené vztahy přátelství a mentorství. Koně jako živé bytosti dokážou nabídnout silné vazby, vedou k přirozenému posílení zodpovědnosti, tvorbě pracovních návyků. Jízda na koni nabízí navíc zklidnění a soustředění energie, uvolnění psychických bloků, podporuje zdravé držení těla, krevní oběh a správnou svalovou tenzi.

Projekt zpřístupní sociální aktivizační službu v cílových skupinách osob ohrožených sociálním vyloučením, osobám se smyslovým či mentálním postižením, psychicky labilním a jejich pečovatelům. Očekáváme pozitivní dopad na zúčastněné osoby, zvýšení jejich sociálních kompetencí a pracovních schopností a dovedností, které uplatní ve svém životě.

Očekáváme rozšíření povědomí o terapeutických metodách práce s koňmi v uvedených cílových skupinách. Výsledky projektu budou zveřejněny formou odborných i popularizačních sdělení. V neposlední řadě vznikne za podpory projektu v regionu Karlštejnsko vybudované a certifikované středisko hiporehabilitace jako středisko moderní doplňkové metody sociální.

K tomu příjemce zprofesionalizuje stávající tým dobrovolníků, zaktivizuje komunitu příznivců, dobuduje infrastrukturu, zmodifikuje nebo vytvoří a popíše metodiky.

V rámci projektu dojde k pořízení chybějícího vybavení pro zajištění aktivit projektu a dále již budou hlavní náplní projektu samotné aktivity s využitím koní nebo psychoterapie pomocí koní.

Projekt bude trvat 30 měsíců. Cílů projektu bude dosaženo do data ukončení realizace projektu, tedy do 31. 3. 2021. Výstupem projektu bude 180 osob podpořených méně než 40 hodin a 17 osob podpořených více než 40 hodin.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 460 161,25