Prosinec 1, 2020

Lidé v Jupiteru

Bc. Ida Kubrichtová

Funkce v Jupiteru:
Předsedkyně sdružení, animoterapeutka, instruktorka HPSP (Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi) a HTP (hipoterapie v psychiatrii a psychologii), hlavní lektorka koňských kroužků a volnočasových aktivit.

Dosažené vzdělání:
Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na České zemědělské univerzitě v Praze

Studuje obor ergoterapie na Vysoké škole Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Absolvované kurzy:
–  „Animal assisted education“ – holandská univerzita Open Universitat
– akreditovaný kurz „Výcvik v Rogersovské psychoterapii“ – Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně
– akreditovaný kurz „Snoezelen – úvod do práce v multismyslovém prostředí“
– akreditovaný kurz „Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice“
– akreditovaný kurz „Emoční inteligence a její využití v sociálních službách“
– akreditovaný kurz „Řešení a zvládání konfliktů“
– akreditovaný kurz „Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním“
– akreditovaný kurz „Psychiatrické minimum se zřetelem na vyšší věk“
– „Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi“ – Česká hiporehabilitační společnost
– „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – Česká hiporehabilitační společnost
– Workshop „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – PN Kosmonosy
– Workshop „Co nám říkají koně“ – PN Havlíčkův Brod
– Odborné stáže v hiporehabilitaci: SPV Pirueta, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod , SPV Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, SPV Vladykův dvůr, SPV Toulcův dvůr, Psychiatrická nemocnice Bohnice, SDH Horticon
– „Nekonfliktní přístup ke koním“ u Oldy Nováka
– „Přirozená komunikace s koňmi“ u Jitky Smíškové
– „Přirozená komunikace s koněm – horsemanship 1 a 2“ s Václavem Bořánkem

MgA. Marie Mainerová

Funkce v Jupiteru:
Zástupkyně předsedkyně, vodič koně při HPSP, asistentka instruktora při HPSP a HTP, hlavní lektorka koňských kroužků a volnočasových aktivit.

Dosažené vzdělání:
Akademie výtvarných umění, obor Nová média

Absolvované kurzy:
– akreditovaný kurz „Podpora komunikačních dovedností žáků MŠ a 1. stupně ZŠ – Logopedický asistent“
– akreditovaný kurz „Snoezelen – úvod do práce v multismyslovém prostředí“
– akreditovaný kurz „Techniky artefiletiky a dramatické výchovy v kariérovém poradenství“
– dva semestry školy humanistické astrologie Pavla Turnovského
– astrologický výcvik u Beatrice Landovské
– navštěvuje výcvik Rogersovské psychoterapie na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně
– „Nekonfliktní přístup ke koním“ u Oldy Nováka
– „Přirozená komunikace s koňmi“ u Jitky Smíškové
– Odborné stáže v hiporehabilitaci: Psychiatrická nemocnice Bohnice

Dr. Xenia Svobodová

Funkce v Jupiteru:
Grantová manažerka, instruktorka HPSP a HTP

Dosažené vzdělání:
MBA – management Donau Universtitaet, Rakousko
Doktorát – Přirodní vědy, obor chemie, Universita Karlova, Praha
Aspirantura – Obor biofyzikální chemie, Technická Univerzita, Bratislava

Absolvované kurzy:
– Výcvik v Rogersovské psychoterapii v Institutu rozvoje osobnosti, Slovenská republika
– „Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi“ – Česká hiporehabilitační společnost
– „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – Česká hiporehabilitační společnost
– „Nekonfliktní přístup ke koním“ u Oldy Nováka
– „Přirozená komunikace s koňmi“ u Jitky Smíškové
– kurzy v nenásilné komunikaci
– dlouhodobě navštěvuje sebezkušenostní skupinu nenásilné komunikace
– Odborné stáže a praxe v hiporehabilitaci: SDH Vladykův dvůr, Kamenitý vrch, SDH  PN Kosmonosy, PN Jihlava, PN Bohnice, SDH Sraz, Centrum hipoterapie Mirakl

Lucie Millerová

Funkce v Jupiteru:
Asistentka lektora koňských kroužků, vodič koně při HPSP a HTP, lektorka volnočasových aktivit.

Dosažené vzdělání:
– Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
– Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, obor: Učitelství angličtiny pro 2. stupeň ZŠ

Absolvované kurzy:
– Profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)“
– Národní diplomový kurz Společnosti Montessori o.s., semináře Montessori „Cestou Respektovat a být respektován“
– Metodické semináře pro vyučující angličtiny pořádané British Council
– Semináře ALMŠ; exkurze v berlínských lesních školkách
– CAE certifikát Univerzity v Cambridge, grade B
– „Nekonfliktní přístup ke koním“ u Oldy Nováka

Michaela Roučová

Funkce v Jupiteru:
Asistentka lektora koňských kroužků, vodič koně při HPSP a HTP

Dosažené vzdělání:
Střední zemědělská škola, obor Agropodnikání a chov koní

Absolvované kurzy:
– „Nekonfliktní přístup ke koním“ u Oldy Nováka

Markéta Nováková

Asistentka kroužků a volnočasových aktivit, vodič koní při HTFE a HPSP, správce sociálních sítí, fotografka. V roce 2018 získala certifikát „Animal assisted education“ od holandské univerzity Open Universitat. Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou.

Michaela Bočková

Asistentka kroužků a volnočasových aktivit, vodič koní pro HTFE a HPSP. Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou.

Hana Kubrichtová

Asistentka kroužků, volnočasových aktivit, vodič koní pro HTFE a HPSP. Akreditovaný zdravotník zotavovacích akcí.

Mgr. Lýdia Csermelyiová

Fyzioterapeutka při hipoterapii. Absolventka kurzu hipoterapie pod Českou hiporehabilitační společností.

David Randl

Správce webu, tiskař, grafik